13. Božije ime “ el-Bari’ ” (البارئ) – Koji divno stvara

Božije ime “ el-Bari’ ”

Rahmetli hadži šejh Fejzulah efendija Hadžibajrić kaže:

“Na svakoj stvari ima tragova (eser) ovoga Imena. On stvara na najljepši način i ‘bez recepta’, ne gleda u uzorak prilikom stvaranja nečega.”

U Kur’anu se kaže:

On je Allah, Stvoritelj, Onaj koji iz ničega stvara (el-Bāri’)

(Hašr, 24.)

Allahovo, dželle šanuhu, Lijepo ime “el-Bari’ ” označava Boga kao stvoritelja svega iz ničega, kao Onoga koji stvara bez ikakvoga primjera, bez ikakvoga “urneka”, bez nečega što može poslužiti kao primjer budućemu stvorenju jer, kako smo već nekoliko puta istakli, samo uzvišeni Allah jeste, On je bio prije svakoga stvaranja, potom je stvorio stvoreno, a i sada je uvijek iznad svih stvorenja jer jedini On jeste a sve drugo jeste isključivo po Njemu, pa je uzvišeni Gospodar i nakon stvaranja stvorenja isti, nepromjenljiv, kao što je bio i prije nego što je sve stvorio. Stoga hazreti Šejhul Ekber, Ibn Arebi, kaže:

Bio je Allah,

s Njime ničeg drugog bilo nije,

a i sada On je,

kao što je bio i prije.

Imenica “Bāri’ ” dolazi od korijena “b-r-‘ ”, što znači “stvoriti iz ničega”, “ozdraviti”, “biti slobodan”, “nemati udjela”.

Na drugome mjestu u časnome Kur’anu kaže se:

Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci, bit će, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja (el-berijja). A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja (el-berijja).

(Bejjina, 6., 7.)

S obzirom da se u riječi “el-berijja” nalazi korijen “b-r-‘ ”, ova sintagma prevodi se i ima značenje “svorenja”.

No, neki jezikoslovci tvrde da je riječ “el-berijja” izvedena od riječi “el-berā” što znači “zemlja”. Stoga, ovi jezikoslovci citiranu kur’ansku sintagmu prevode također kao “stvorenja” ali ističući da se isključivo misli na stvorenja stvorena od zemlje, od različte vrste zemlje, to jeste na čovjeka. Jer čovjek je stvoren od zemlje, meleki od svjetlosti (hadis, govor hazreti Muhammeda, alejhisselam, prenosi hazreti Aiša a bilježi Muslim), a džinni i šejtani od vatre On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio a džinna od plamena vatre (55:14-15); a još prije smo stvorili džinnove od vatre užarene (15:27).

Spomenuli smo, kada smo govorili o Lijepome Božijemu imenu “el-Halik”, da naš hazreti šejh Abdulah Bošnjak veli kako postoji dvostruko stvaranje: stvaranje predoređivanja (et-takdīr) i stvaranje egzistencije (el-īdžād).

Kada se govori o Božijemu samootkrivanju pod vidom imena “el-Bari’ ”, tada se misli na uzvišenoga Allaha kao Onoga koji stvara egzistencije, dariva postojanje. Tako, samoraskrivajući pod vidom Svoga imena “el-Bari’ ”, uzvišeni Allah opisuje se kroz obzor stvaranja isključivo egzistencijâ, dočim samoraskrivajući pod vidom Svoga imena “el-Halik”, uzvišeni Allah opisuje se kroz obzor stvaranja i predodređenja i egzistencija. Tako se u Kur’anu veli:

Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, u Knjizi zapisana (nebre’ehā), - to je Allahu, uistinu, lahko.

(Hadīd, 22.)

Samoraskrivajući se pod vidom Lijepoga imena “el-Bari’ ”, uzvišeni Allah govori da sve što je stvoreno, sve što će biti, i kako, već je “davno” zapisano. S druge strane, o konkretnome “vremenskome” određenju (et-takdīr) svega što je stvoreno, svega što će biti i kako će sve to biti, uzvišeni Allah govori kroz samoraskrivanje pod vidom Svoga Lijepoga imena “el-Halik”.

Imam Kurtubi veli da je jedno od značenja Božijega imena “Koji divno stvara”, također i “Onaj koji preokreće” (kālib), koji preobražava prvotno stvorena četiri praelementa: vodu (mā’), vatru (nār), zrak (hevā’) i zemlju (turā), koje je stvorio iz ničega, u različita fizička tjelesa:

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode (el-mā’) sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?

(Enbijā’, 30.)

i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: “Stvorit ću čovjeka od ilovače…”

(Sād, 71.)

Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje (turāb) stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih.

(Rūm, 20)

Ebu Rezīn jednom je upitao:

“Allahov Poslaniče, gdje je bio naš Gospodar prije nego je stvorio stvoreno?”

Hazreti pejgamber Muhammed, alejhisselam, odgovori:

Bio je u “ ‘Amā’ ”-u, ispod kojega i iznad kojega ne bijaše zrak (el-hevā’). A Svoj Prijesto (‘Arš) stvorio je nad vodom (el-mā’).

(hadis, govor hazreti Muhammeda, alejhisselam, bilježi Tirmizi)

Spomenuli smo da imenica “bāri’ ” znači i “izliječiti”, “osloboditi”, pa se stoga kaže da je el-Bari’ Onaj koji lijek daje bolesnome, koji dužnika oslobađa duga, koji ožalošćenoga liječi od tuge, koji usamljenoga lišava samoće.

Od glagola “b-r-‘ ”, izvedena je i imenica “berā’a”, koja znači “oslobođenje”, “nevinost”, “nedužnost”, “bezazlenost”. Pa kao što je uzvišeni Allah slobodan od toga da je nešto stvorio po urneku, po nečemu što je već postojalo, tako i ljudi nastoje biti čisti, opravdati se, od grijeha i zla koje su počinili, iako je potencijalno svaka duša sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar smiluje. Tako se u kazivanju o hazreti Jusufu (Josipu), alejhisselam, u Kur’anu kaže:

“Ja ne pravdam sebe (ve mā ‘uberri’u nefsī). ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je.”

(Jūsuf, 53.)

El-Bari’ sve stvara u najvećoj, u apsolutnoj, harmoniji. Ništa nije stvoreno bez razloga, “onako”. Sve ima svoj duboki smisao, samo ga valja dokučiti.

Premda je svako u svojim postupcima neovisan, ipak je u životu svako usmjeren na svakoga, za uspjeh svega traži se zajednica, jedinstvo. I nebesa, i Zemlje, i sva stvorenja, svi svjedoče uzvišenoga Allaha, kao svoga Stvoritelja i Gospodara, ali svjedoče i harmonično stvaranje koje je uzvišeni Allah podario:

Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Svemilosni stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovno pogledaj vidiš li ikakav nedostatak, zatim ponovno više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

(Mulk, 3., 4.)

Nigdje nema propusta, nepotpunosti, nesklada: Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan preteći, svi oni u svemiru plove (36:40).

Zato osoba koja svoje srce potpuno otvori manifestiranju Božijega imena “Onaj koji divno stvara” (el-Bari’), živi u skladu, u harmoniji sa svojom okolinom, sa cijelim svijetom. Ako se na koga naljuti, ljuti se opravdano, a ako koga zavoli, voli bezinteresno. Takva osoba je blaga, mila, i svima draga. Nasilnici, oni koji harmoniju na svijetu narušavaju, plaše je se jer osjećaju na njoj tragove (eser) djelovanja Božijega imena “el-Bari’ ”.

Vezanje za ovo Božije Ime (te‘alluk) dešava se kroz čovjekovo osjećanje ovisnosti o samomanifestiranju uzvišenoga Allaha kroz Njegovo ime “el-Halik”, tako je čovjek u postojanje uveden, kao i ovisnosti o samomanifestiranju uzvišenoga Allaha kroz Njegovo ime “es-Selam”. Allahovo Lijepo ime “el-Bari’ ” objedinjuje ova oba Lijepa Imena.

Spoznaja ovoga Božijega Imena (tehakkuk) ogleda se u tome da čovjek osjeti, da stekne potpuno ubjeđenje, da mu stvarno postane jasno, da sve što bilo ko od stvorenja napravi (ihtere‘a) za to taj što ga je napravio nije u stanju o njemu se brinuti do kraja. Jer sve je na ovome svijetu prolazno, a i sva moć i snaga koju stvorenja imaju posuđena je. Jedino uzvišeni Allah sve istinski stvara i o svemu se u potpunosti i do kraja i brine: On je Allah, el-Halik, el-Bari’… (59:24)

Kićenje odrazima svojstava ovoga Božijega Imena (tehalluk) najbolje se ogleda kroz jedan slučaj koji se desio kada se hazreti Ebu Bekr razbolio. Hazreti Omer mu dođe u posjetu i upita ga:

“Kako si, šta ti je bilo?”

Hazreti Ebu Bekr odgovori:

“Elhamdulillah, izlječen sam (bāri’un). Liječi me Onaj (Bāri’) koji me i razbolio.”

Do ovoga stanja se dolazi nakon što čovjek iz svoga srca izbaci sve osim ljubavi za uzvišenim Allahom, Najljepšim stvoriteljom.

Rahmetli hadži šejh Fejzulah efendija Hadžibajrić kaže:

“Ko uči ovo Ime stotinu puta na dan, sedam dana, spašen će biti teškoća – afeta.”

Rahmetli doktor Abdul Halim Mahmud još kaže:

“Onaj ko ovo Ime zikr čini, pročut će se, ljudi će ga po finom spominjati, i bit će izlječen od svake mahane i nedostataka, i zahirskog (izvanjskog) i batinskog (duhovnog, unutarnjeg). A dragi Allah zna najbolje.”