54. el-Kavijj (القَوِيّ) – Jaki

 

Rahmetli hadži šejh Fejzulah-efendija Hadžibajrić kaže:

„Allah, dž.š., je Kavij, jaki. Njegova jakost svugdje dopire.“

Lijepo Božije Ime „Jaki“ spomenuto je i u časnome Kur'anu i u plementom sunetu. Štaviše, u časnome Kur'anu je devet naglašeno da je uzvišeni Allah „Jaki“, dva puta da je „Jaki i snažno kažnjava“ (Kavijj Šedîdul ikâb), i sedam puta da je „Jaki, Snažni“. Npr.:

„Allah je, uistinu, Jaki i snažni.“

(Kur'an, sura Hadîd/Gvožđe, ajet 25.)

Lijepo Božije Ime „Kavijj“ odnosi se upravo na jakoću, na snagu koja izlazi iz moći, odnosno, na najveću snagu koja je izraz apsolutne moći uzvišenoga Boga. Iz toga razloga, značenje ovoga Lijepoga Imena različito je shvaćano, pa jedan dio teoretičara insistira na tome da se ono manifestira kroz Božije Svojstvo snage (kuvva, kuvvet), dočim drugi smatraju da je njegov izraz Božije Svojstvo moći (kudret).

No, oba Svojstva podrazumijevaju sasvim specifičan opis uzvišenoga Boga, drugim riječima, nisu sinonimi. Tako se Svojstvo snage odnosi na Lijepo Božije Ime „Jaki“ (el-Kavijj), a podrazumijeva, u svome pokazanju, posjedovanje velikim brojem uzrokâ, odnosno: potomstva, imetka, i sl.

S druge strane, Svojstvo moći odnosi se na Lijepo Ime „Moćni“ (el-Kâdir), o čemu ćemo kasnije govoriti, te podrazumijeva apsolutnu možnost darivanja osnova svake stvari, poput života, opskrbe, i sl.

Ukoliko bi bilo moguće Lijepo Božije Ime „Kavijj“ izraziti simbolički, bilo bi to u viđenju zaobljenoga, poput šake, moćnoga oblaka koji se formira pred snažnu oluju, a koji je vidljiv istodobno i kao vjetar i kao oblak.

Lijepo Ime „Jaki“, kako je rečeno, upravo podrazumijeva snagu, koja se na ovome svijetu iskazuje kroz percipiranje, prepoznavanje sasvim konkretnih sposobnosti kod stvorenja. No, imavši u vidu da je riječ o jednome od odraza djelovanja Lijepih Božijih Imena, ta sposobnost, za onoga ko je u mogućnosti motriti stvari srčanim vidom (besîra), uvijek vraća na svoj izvor, odnosno, u ovome slučaju, na Lijepo Božije Ime „Jaki“.

Kako smo već ranije navodili predaju, poslanik Muhammed, blagoslovljen je, rekao je:

„Jak vjernik (mu'min kavijj) bolji je i draži Allahu od slabog vjernika (mu'min da'îf), a u obojici ima dobra. Čezni za onim što ti koristi i ne posustaj. A ukoliko te nešto savlada, reci: 'Allah je odredio, pa šta hoće to i uradi.' A čuvaj se onoga: „Da sam“, jer „da sam“ otvara đavolovo djelo.“

(hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježe Muslim, Ibn Madže, Nesâ'î, Ibn Hibbân, i Ahmed, prenoseći od hazreti Ebu Hurejre)

Uviđajući da svaka pojava ima svoju osnovu, korijen koji nije materijalan, već prebîva u svijetu duhovnosti kao istinitost, temelj vlastite egzistencije, tako i pitanje snage odnosno razumijevanje snage nečega motrenoga, nije moguće iscrpiti tek u njenome efektu, posljedici, već prvenstveno u njenome dubljem, krajnje duhovnom značenju.

U jednoj predaji blagoslovljeni poslanik Muhammed rekao je:

„Nije snaga u obaranju (sur'a), već je snaga kod onoga ko savlada svoju dušu u srdžbi.“

(Hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježe Buharija, Muslim, Ahmed, Malik, Ibn Hibbân, i Bejhekî, prenoseći od hazreti Ebu Hurejre)

Vezanje za Lijepo Božije Ime „Jaki“ (et-te‘alluk) ogleda se u čovjekovoj potrebi da mu uzvišeni Gospodar podari dominaciju, vlast nad onim što mu se suprotstavlja, onim što ga ometa izvršiti stvari s kojima je uzvišeni Gospodar zadovoljan.

Ozbiljenje Lijepog Božijeg Imena „Jaki“ (et-tehakkuk) pokazuje se u vjernikovoj dominaciji u svakoj prilici, nad svime što mu se suprotstavlja, vladavini njegove snage, u Božije ime, nad svime što je stvoreno (mâ sivallâh).

Kićenje odrazima svojstava Lijepog Božijeg Imena „Jaki“ (et-tehalluk) podrazumijeva sposobnost vjernika da podnese doslovno sve obaveze koje mu je propisao uzvišeni Gospodar, no, ne samo da ih može fizički izvršavati već da je u stanju njihovo osnovno, duhovno značenje (manevijat) spoznati.

Poput zemlje, i čovjekova duša se kreće, nestalna je, privlače je različite stvari, nekada samo sa ovoga svijeta i, još dublje, njegovih tmina, a nekada sa drugoga svijeta, svijeta čiste duhovnosti. Duši je potrebna sasvim specifična snaga koja je može umiriti, koja njeno stalno kretanje kroz različita duhovna stanja (telvîn) može umiriti (temkîn) na nekome duhovnom staništu.

Govoreći svojim prijateljima, poslanik Muhammed, alejhisselam, ispričao im je slijedeće:

Kada je Allah stvorio Zemlju ona se počela kretati, pa je stvorio planine koje su je vratile i umirile. Meleci su se začudili zbog jačine planina, te upitaše:

„Gospodaru, ima li bilo šta od Tvojih stvorenja što je jače od planina?“

Odgovori: „Da, željezo.“

Upitaše: „Gospodaru, ima li bilo šta od Tvojih stvorenja što je jače od željeza?“

Odgovori: „Da, vatra.“

Upitaše: „Gospodaru, ima li bilo šta od Tvojih stvorenja što je jače od vatre?“

Odgovori: „Da, voda.“

Upitaše: „Gospodaru, ima li bilo šta od Tvojih stvorenja što je jače od vode?“

Odgovori: „Da, vjetar.“

Upitaše: „Gospodaru, ima li bilo šta od Tvojih stvorenja što je jače od vjetra?“

Odgovori: „Da, sin Ademov (čovjek) koji iskreno daje milostinju desnicom i skriva je od svoje ljevice.“

(hadis-i kudsi bilježe Tirmizi i Ahmed, prenoseći od hazreti Enesa ibn Malika)

Osoba odgajana izravno pod djelovanjem Lijepoga Božijega Imena „Jaki“ pod punom kontrolom drži nedostatke vlastite duše, i u mogućnosti je oduprijeti se strastima duše, ali i izvanjskom neprijatelj, bilo da je riječ o đavlima, džinima ili ljudima.

Rahmetli hadži šejh Fejzulah efendija Hadžibajrić kaže:

„Ovo (Ime) se uči i osjeti se snaga.“

Ahmed Abdul Dževad, opet, kaže:

„Ko uči ovo Lijepo Božije Ime, ako je slaboga duhovnoga stanja (himmet) ili slaboga tjelesnog zdravlja, ojačat će.

Ukoliko neko kome se čini nasilje prouči ovo Ime hiljadu puta, njegov nasilnik bit će uništen, a njegov sâm problem razriješen.

Također, ukoliko je nekome opskrba slabija, ako uči redovno slijedeći ajet: „Allah je blag prema robovima Svojim; On daje opskrbu kome hoće, i On je Jaki, Snažni“ (Allâhu Letîfun bi ibâdiHi jerzuku men ješâ'u. Ve Huvel Kavijjul Azîz), Allah će biti (posebno) blag prema njemu i otvoriti mu vrata dobra.“

A Allah dragi, opet, najbolje zna.