79. el-Berru (البر) – Dobročinitelj

Ovo se Ime u Kurʼānu spominje samo na jednome mjestu: ...On je, doista, Dobročinitelj i Milostiv. (Kurʼān, sura eṭ.Ṭūr, ajet 28.) Značenje ovog Imena je Onaj koji neizmjerno daje bez obzira da li neko griješio ili ne. Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom? (Kurʼān, sura Luqmān, ajet 20.)

Veli se da sve Božije blagodati temelje se na tri glavna osnova: Vjera (īmān), sigurnost (emn) i blagostanje (rehāʼ). Vjera je opet vrutak i ostala dva osnova. Tako dragi Allah kaže: Bit će sigurno samo oni koji vjeruju... (Kurʼān, sura el-Enʼām, ajet 82.), a onda i blagostanje ne proizlazi doli iz sigurnosti.

Jedno od značenja ovog Imena je i Onaj koji prima, čini kabūl, i Onaj koji se odaziva. Tako se npr. u jeziku kaže berre ḥadždžuhū, u značenju „hadž mu je primljen”. U tom smisli Allah prima od robova Svojih njihova djela makar u njima bilo i kakve krnjavosti: Da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz izobilja Svoga dâ, jer on mnogo prašta i blagodaran je. (Kurʼān, sura Fāṭir, ajet 30.)

Ovo Ime ima i treće značenje, a to je istinitost u riječima i djelima. Tako se u jeziku npr. kaže berret yemīnuhū u smislu „istinu je kazao” i sl. Tako i dragi Allah, Njegove riječi su istina, On nikada i ništa ne pronevjerava.

Razumijevajući sve smislove ovoga Imena, svaka osova treba niti berr, tj. dobročinitelj prvo prema sebi, i to na način odvraćanja od svega lošeg i odgoju svoje duše (nefs). Ukoliko tako ne postupi, onda nikako nije dobročinitelj. Iza toga dolazi dobročinstvo prema roditeljima, pa onda rodbini, komšijama, prijateljima i svim vjernicima, ali i drugima koji ne pokazuju neperijateljstvo prema našoj plemenitoj vjeri dini-islamu. Sve te forme dobročinstva sažete su u ajetu: Nije čestitost (dobročinstvo) u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. (Kurʼān, sura el-Beqyre, ajet 177.)

Osoba koja mnogo uči ovo Ime bit će obasjana njegovim nūrovima i to će joj se pokazivati i na njenoj vanjštini. Posebnost ovog Imena u zaogrtanju njegovim značenjima posebno se ima pokazati u dobročinstvu prema roditeljima. Prenosi se kako je Mūsā, a.s., kad je bio u govoru sa svojim Gospodarom, vidio kod Njegova Arša (Prijestolja) nekog čovjeka, pa se mnogo tome iznenadio i upitao: „Bože, ko je ovaj? Čime je ova osoba postigla ovako visok stepen?”, a Allah mu reče: „Ovaj nikada nije zavidio na onome što neko drugi ima a prema roditeljima je bio posebno pažljiv (bārr).”

I ovo Ime ima tri moguće manifestacije u čovjeku prema hazreti Ibn Arebiju:

Vezanje (et-teʽalluq) uz ovo Božije Ime dešava se kada osoba dostigne stepen vezanosti uz dragoga Allaha u kojem Ga obožava i robuje Mu na jedan poseban i suptilan način.

Istinska spoznaja ovog Imena (et-teḥaqquq) pokazuje se kada osoba je dobročinitelj u svojim osvjedočenjima (mušāhede) svih pritajenih realiteta.

Konačno, kićenje odrazima ovog Imena (et-tehalluq) pokazuje se u osobi koja čini dobročinstva i onome ko ih zaslužuju i onima koji ne zaslužuju, kako u stvarnom fizičkome smislu tako i manevijetskom, iskali oni to ili ne. Takva osoba je berr.

Abdul-Dževvād Ahmed za ovo Ime veli:

„Ovo Ime ako se prouči na dijete 7 puta, Allah će ga čuvatri i učiniti da bude dobro. Također, ova esma je i zaštita na putu. Kaže se i da onaj ko djetetu na glavu prouči 15 puta ovo Ime i onda završi dovom Allāhumme bi-bereketi hāzel-Ismi rabbihī lā jetīmen ve lā leʼīmen (Bože, bereketom ovoga Imena, Ti ga odgoji, da jetim – siroče ne ostane i nevaljalac ne bude!), dova će mu ako Bog da biti kabul (primljena). Također, i osoba koja je odana alkoholu ili nekim drugim grijesima, pa bude često učila ovo Ime po 700 puta, dragi Allah će dati da se pokaje. Još je bolje da doda i Ime Rahīmu, pa uču jā Berru jā Rahīmu.”

A dragi Allah, opet, najbolje zna.