81. el-Muntekimu – Koji je strog i ne ostaje dužan

Ovo je Ime koje pronalazimo u hadisu hazreti Poslanika, a.s., a skoro pa izravno se spominje i u samome Kurʼanu: ...A Allah je silan i strog (zu-ntiqām). (Kurʼān, sura Ālu ʽImrān, ajet 4) Ovo “strog” jezički je istoga korijena kao i Njegovo Ime el-Muntekim.

Kroz neka Imena dominantno i jasno se manifestiraju Atributi Božijega Veličanstva, Njegove gordosti, siline, i sl., dok su Atributi Njegove Ljepote iskazane blagošću, milošću i sl., u njima prikriveni. U nekim drugim Njegovim Imenima to je obratno, a sva zajedno upućuju na savršenstvo Njegova Bića.

Jezički, u korijenu ovog Imena je “osveta”, iako nije primjereno el-Muntekim prevoditi kao Osvetnik, već radije kao Onaj koji je strog i ne ostaje dužan. Ime el-Muntekim pripada Imenima Njegova Veličanstva i Siline, a odnosi se na Njegovo dijeljenje pravde svim silnicima, velikim grješnicima i nepravednicima. Tako On kaže: A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti (munteqimūn) zlikovce! (Kurʼān, sura es-Sedžde, ajet 22.)

Osoba koja spozna ovo Ime neće se nikada svetiti bilo kome na ovome svijetu jer zna da samo jedan je istinski Muntekim, a neostati dužan (intiqām) ima jače dejstvo negoli trenutno kazniti. Jedno od značenja ovog Isma je da Njegova uznositost toliko je jasna da izaziva strah, koji će posebno da se osjeti na Sudnjemu danu. Njega će da osjete svi silnici ovoga svijeta, oni koji su kod drugih izazivali strah od sebe.

I ovo Ime ima tri moguće manifestacije u čovjeku:

Vezanje (et-teʽalluq) uz ovo Božije Ime ogleda se u čovjekovoj potrebi da ga Allah sačuva Njegovoga nimeta (blagodati) koji slastan je. Ove hazreti Ibn Arebijeve riječi mogle bi se razumijevati u smislu da se osoba ne preda i prepusti užitku kada dosegne neke duhovni stepen, već da se ni za šta ne vezuje i smjelo ide dalje. U jednome rukopisu ovog izvora, pak, umjesto nimet stoji naqmet, u značenju Božije kazne.

Istinska spoznaja ovim Imenom (et-teḥaqquq) dešava se kada osoba prihvata grijeh i ne oprašta ga. Hazreti Šejhul-ekber ovdje je najvjerojatnije mislio da ga ne oprašta sebi sama.

Konačno, kićenje odrazima ovog Imena (et-teḫalluq) pokazuje se onda kada se primjenjuje Božiji zakon jednako na svakome, bilo da je riječ o vjerniku ili nevjerniku.

I na kraju, rahmetli hadži šejh Fejzulah-efendija Hadžibajrić rekao je za ovo Ime:

“Uči se mnogo sa se odbije zālim (nasilnik).” Uči se jā Muntekimu.

Abdul-Dževvād Ahmed još veli:

“Ovo Ime se uči na osobu koja se ne može nikako savladati, pa onda Allah na Sebe to preuzima.”

A dragi Allah, opet, najbolje zna.