Pitanja i odgovori (114): O sedždi meleka Ademu, a.s.

Zanima me objasnjenje sedzde meleka Ademu. Da li je to bio naklnon ili kao nasa sedzda i da li se ta sedzda moze nazvati pozdravnom jer nije bila sedzda ibadeta? hvala

Na pitanje odgovara

Odgovor

 Imam Maturidi (njegovoj školi vjerovanja, akaida, povijesno pripdajau muslimani Bosne), komentirajući 34. ajet sure „Bekara“ (v. komentar Kur'ana – tefsîr imama Mâturîdîja: Te'wîlâtu Ehlis-sunne, Bejrut, Dârul Kutubil 'ilmiyya, 2005., tom I, str. 423. ), između ostaloga, citira učenjaka Ibn Džurejdža (VIII st.), koji doslovno kaže:
„Sedžda koju su meleci učinili Ademu zapravo znači (njihovo) vjerovanje, a nije nikome bilo dozvoljeno spustiti lice na tle“ (sudžûdul melâ'iketi li Âdeme îmânun, ve lem jekun juhillu vad'ul vedžhi bil erdi li ehadin).
Potom, imam Maturidi navodi mišljenje časnoga Ibn Abbasa, koji je izrazio mišljenje da je sedžda meleka hazreti Ademu bila znak poštovanja (tehijja), a ne oblik robovanja (ibadet).
Konačno, časni Katade je rekao da je ta sedžda označila pokornost meleka dragome Bogu, a počast (ićram) hazreti Ademu, alejhisselam.