Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir

7

Mlivo Put onih kojima si blagodat darovao, Ne onih na kojima je srdžba, niti zalutalih.

Stranice

Napomena

Osim odabira sure, ajeta i opcija prikaza kroz grafički interfejs na stranici http://znaci.com/quran, moguć je i direktni odabir Kur'anskih poglavlja (sura) i ajeta kroz zadavanje parametara u URL adresi, na slijedeći način:

Za prikaz sure koristiti http://znaci.com/quran/<broj_sure>
Primjer 1, prikaz 29. sure: http://znaci.com/quran/29

Za prikaz ajeta koristiti http://znaci.com/quran/<broj_sure>/<broj_ajeta>
Primjer 2, prikaz 19. ajeta 55. sure: http://znaci.com/quran/55/19

Moguć je i višestruki izbor:
Primjer 3, prikaz 19. i 20. ajeta 55. sure: http://znaci.com/quran/55/19,20 (ajeti odvojeni zarezom)
Primjer 4, prikaz prva tri ajeta prvih sedam sura: http://znaci.com/quran/1,2,3,4,5,6,7/1,2,3 (sure i ajeti odvojeni zarezom)
Primjer 5, prikaz prva tri ajeta svih sura: http://znaci.com/quran/all/1,2,3 (koristi se parametar 'all' za odabir svih sura)
 

---

 

Arapski izvornik, kao i prijevodi Kur'ana (Korkut, Mlivo), preuzeti su sa stranice http://tanzil.net, na kojoj se može naći više opcija prikaza, kao i zvučni zapis većeg broja učača Kur'ana.